Regulamin serwisu OFFI-PAP.COM.PL

Rozdział I — Postanowienia ogólne, definicje

 1. Właścicielem serwisu internetowego OFFI-PAP.COM.PL jest OFFI-PAP Sp. z o.o. (dalej: „Właściciel serwisu” lub „Właściciel”).
 2. Niniejszy Regulamin określa sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu OFFI-PAP.COM.PL (dalej: „Serwis”) i jest udostępniany na stronie internetowej OFFI-PAP.COM.PL w taki sposób, aby Użytkownik mógł przed rozpoczęciem korzystania z usług pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.
 3. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, która choćby tylko odwiedza witrynę OFFI-PAP.COM.PL i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu do zapoznania się z Regulaminem. Korzystając z usług Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. „Produkty” — ilekroć w Regulaminie jest mowa o Produktach, rozumie się przez to artykuły oferowane w Serwisie.
 6. „Klient” — ilekroć w Regulaminie jest mowa o Kliencie, rozumie się przez to Użytkownika, który dokonuje w Serwisie zakupu Produktów.
 7. „Informacja handlowa” — informacja zawierająca opisy Produktów i ich zdjęcia, a ponadto informacja na temat cen Produktów i ich dostępności. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji informacji handlowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział II — Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Serwis

 1. Serwis prowadzi zbieranie zamówień artykułów biurowych.
  1. Wszystkie Produkty oferowane w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  1. Wszystkie ceny podawane na stronach internetowych Serwisu są cenami netto. Ceny brutto pojawiają się w podsumowaniu zamówienia.
  1. Na wszystkie Produkty sprzedawane w Serwisie OFFI-PAP Sp. Z o. o. wystawi faktury VAT.
  1. Płatności mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, kartą płatniczą, gotówką (przy odbiorze osobistym).
  1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od specyfiki dostawy i typu zamówienia. Standardowo wynosi do 48 godzin.
  1. Dostawa Produktów następuje za pośrednictwem operatora logistycznego. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe z przyczyn leżących po stronie doręczyciela.
  1. Koszty dostawy, przy zamówieniu na kwotę netto 1000 zł po rabacie i powyżej ponosi Serwis. Koszty dostawy w pozostałych przypadkach ponosi Klient zgodnie z cennikiem dostawy.
  1. W przypadku niezgodności Produktów z umową, Klient powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego albo listem poleconym na adres „Offi-Pap sp. Z o. o. 11listopada 96, 05-092 Łomianki”. Należy opisać charakter niezgodności i określić oczekiwania wobec Serwisu.
  1. Serwis ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni. Jeśli sprawa będzie wymagała opinii rzeczoznawcy termin ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 30 dni. Po upływie tego terminu, w razie braku ustosunkowania się Serwisu, zgłoszenie reklamacyjne uznaje się za uzasadnione.
  1. Gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z koniecznością dostawy niewadliwego Produktu, koszty dostawy ponosi Serwis.
  1. Realizując obowiązek nałożony przez art. 9 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Serwis informuje, iż konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionych Produktów. W celu realizacji tego uprawnienia należy — przed upływem terminu dziesięciu dni od dostawy Produktów — odesłać je wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres „Offi-Pap sp. Z o. o. 11 Listopada 96, 05-092 Łomianki”. Klient powinien wskazać rachunek bankowy, na który należy zwrócić pieniądze. Odesłane Produkty zostaną przyjęte, gdy będą znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu oraz gdy nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użycia. Odesłanie Produktów następuje na koszt Serwisu. Serwis sprawdza odesłany towar w terminie 7 dni.
  1. Oferta Serwisu tworzona jest w oparciu o informacje handlowe o których mowa w pkt 8 Regulaminu. Serwis dokłada wszelkich starań, by opisy, parametry funkcjonalne produktów, fotografie i ceny były aktualizowane. Jednocześnie Serwis informuje, że ceny Produktów mogą ulec zmianie, a Klient — w celu uzyskania pewności co do aktualnej ceny — powinien przed złożeniem zamówienia, skontaktować się z Offi-Pap sp. Z o. o. 11 Listopada 96, 05-092 Łomianki pod nr tel. +48 22 835 42 38.
  1. Dniem zawarcia umowy sprzedaży jest dzień doręczenia Klientowi zamówionych Produktów.
  1. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych. Użytkownik lub osoba trzecia ma jednak prawo zgłosić poprzez formularz kontaktowy, że dane lub związana z nimi działalność według jej opinii mają charakter bezprawny.

Rozdział III — Warunki świadczenia usług

 1. Warunkiem korzystania z usług Serwisu jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. dowolny system operacyjny wyposażony w przeglądarkę stron internetowych,
  3. włączona obsługa języka JavaScript oraz akceptacja plików „cookies” przez przeglądarkę internetową.
 2. Właściciel serwisu informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam, itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich Użytkownik powinien upewnić się, że jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz że posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

Rozdział IV — Przerwy techniczne, awarie i błędy w działaniu serwisu

 1. Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel serwisu stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 2. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach technicznych są umieszczane na stronie OFFI-PAP.COM.PL
 3. W celu rozwoju Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel serwisu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne, tak aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

Rozdział V — Ochrona danych osobowych

Postępowanie z danymi osobowymi po 25 maja 2018 r. dostępne jest w oddzielnych dokumentach:

 1. Ppolityka prywatności
 2. Klauzula informacyjna

Rozdział VI — Prawa autorskie

 1. Użytkownicy zobowiązują się do korzystania z usług Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) oraz ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1117).
 2. Cała treść stron internetowych Serwisu chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela serwisu.
 3. Użytkownik nie może kopiować danych umieszczonych na stronach internetowych Serwisu, chyba że w ramach dozwolonego użytku osobistego lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego. Komercyjne użycie informacji umieszczonych na stronach internetowych Serwisu, w tym w szczególności zdjęć produktów czy ich opisów, jest niezgodne z prawem.

Rozdział VII — Postanowienia końcowe

 1. Właściciel serwisu ma prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się poinformować Użytkowników na stronie OFFI-PAP.COM.PL o zmianie Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania i przez ten okres będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownik mógł je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.10.2013 r., przy czym Rozdział V — Ochrona danych osobowych obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.